Tillgänglighet för ncsc.se

Nationellt cybersäkerhetscenter står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.ncsc.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Webbplatsen är en preliminär webbplats som visas i väntan på att en ny webbplats tas fram. Den nya webbplatsen förväntas kunna lanseras under 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ncsc.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt kortare än en vecka. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till ncsc@ncsc.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande brister kan utgöra svårigheter för framför allt personer med nedsatt synförmåga eller kognitiv förmåga:

-Kontakt med Nationellt cybersäkerhetscenter kan inte skapas genom formulär utan endast genom e-post.

-Det kan förekomma länkar som öppnar nya webbfönster, utan att dessa fullt ut förklaras.

-Navigationen är inte på alla ställen fullt ut anpassad med tillräckliga förklaringar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan extern granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 25 maj 2022.

Webbplatsen publicerades den 21 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 maj 2024.