Cybersäkerhet ur olika infallsvinklar

Nationellt cybersäkerhetscenter är en plattform för samverkan mellan myndigheter på cybersäkerhetsområdet. Syftet är att stärka befintlig samverkan för effektivare resultat. Nationellt cybersäkerhetscenter är också en plattform för samverkan och informationsutbyte mellan privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen har fått i uppdrag av regeringen att fördjupa samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom NCSC. Myndigheterna ska ha nära samverkan med Försvarets materielverk, Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen som ska ges möjlighet att medverka i cybercentrets verksamhet.

De myndigheter som utgör NCSC arbetar med cybersäkerhet med delvis olika metoder, infallsvinklar och målgrupper. Här nedan hittar du kort information och länkar till en del av det som respektive myndighet bidrar med inom ramen för NCSC.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens cyberförsvar är en integrerad del i det militära försvaret och utgör en militärstrategisk resurs som dimensioneras för att möta angrepp från de mest kvalificerade aktörerna.

Cyberförsvaret har förmåga att genomföra offensiva och defensiva cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot mot digitala informationssystem och elektroniska kommunikationstjänster.

Försvarsmakten har en ledande roll i Sveriges cyberförsvar och ansvarar för Sveriges offensiva cyberförsvarsförmåga. Samarbetet med andra myndigheter, internationella samverkanspartner och civila aktörer är väsentligt för att kunna hantera den komplexa operationsmiljön och dess höga grad av uppkoppling.

Läs mer om Försvarsmaktens cyberförsvar

Försvarets radioanstalt (FRA)

FRA arbetar med signalspaning och cyberförsvar. FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet.

FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att ge uppdragsgivare underrättelser om utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom arbete med Sveriges cyberförsvar och genom skydd av de mest samhällsviktiga informationssystemen.

Läs mer om FRA:s arbete med cyberförsvar

Läs mer om FRA:s verksamhetsområden och uppdragsgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB:s uppdrag inom området cyber- och informationssäkerhet är att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen, vara regelgivande inom området, lämna råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer.

Inom myndigheten finns Sveriges nationella CSIRT – som omvärldsbevakar, sprider råd och fakta om sårbarheter i IT-system – och servar IT-funkioner i samhället att förebygga och hantera IT-incidenter i ett allriskperspektiv. MSB tar emot, sammanställer och analyserar inrapporterade IT-incidenter och utvecklar tjänster till samhället.

Läs mer om MSBs arbete med informations- och cybersäkerhet.

Läs mer om CERT-SE.

Säkerhetspolisen

Cyberförmåga och möjlighet att verka i den digitala miljön är avgörande inom Säkerhetspolisens samtliga verksamhetsområden. Effekterna av ett cyberangrepp kan få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system, och de direkta och indirekta kostnaderna för cyberangrepp beräknas till miljardbelopp.

För Säkerhetspolisen handlar det om att upprätthålla en hög cyberförmåga för att möta dagens hotaktörer. Detta gör vi internt, och i nära samverkan med en rad andra myndigheter, inte minst inom ramen för NCSC.

Säkerhetspolisen arbetar även med frågor kopplade till informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen. Informationssäkerhet ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. Informationssäkerhet ska också förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. Kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen ger Säkerhetspolisen ut vägledningar till verksamhetsutövare, bland annat om informationssäkerhet.

Läs mer om cybersäkerhet på sakerhetspolisen.se

Läs mer om informationssäkerhet på sakerhetspolisen.se

Läs mer om vägledningar säkerhetsskydd på sakerhetspolisen.se