NCSC driver pilotprojekt med finansiella aktörer

I ett nyskapat samverkansforum samlar Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) ett antal av de aktörer som är viktiga för det finansiella systemet. Finansforumet drivs som ett pilotprojekt där en modell utvecklas. Efter utvärdering kommer modellen att utökas till andra sektorer.

Målet för forumet är att stärka cybersäkerheten inom finanssektorn och öka Sveriges motståndskraft mot cyberhot. Flera av myndigheterna som ingår i NCSC deltar och samverkar med ett antal aktörer som är viktiga för att till exempel se till att ekonomiska transaktioner genomförs. En viktig effekt av samverkan är att säkerställa kundernas och allmänhetens förtroende för det finansiella systemet.

Myndigheter och privat sektor tillsammans

De tre finansiella stabilitetsmyndigheterna Riksgälden, Riksbanken och Finansinspektionen deltar i piloten, liksom FRA, Försvarsmakten, MSB, PTS och Säkerhetspolisen. Från den privata sidan deltar storbankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea, liksom Bankgirot, Euroclear Sweden och Nasdaq Clearing. Även Svenska Bankföreningen, Svensk försäkring och Swish deltar.

Förtroende i viktiga frågor

Deltagarna i forumet ska mötas regelbundet för att diskutera olika frågor och dela information. Nu i början handlar mycket om att sätta ramarna för samverkan, dela strategiskt viktig information och utveckla tillit.

– Vi utbildar varandra och skapar samsyn för frågorna och för våra verksamheter. Myndigheter pratar på ett sätt, privata företag på ett annat. Nu arbetar vi fram en gemensam förståelse för problematiken och arbetar proaktivt, säger Thérèse Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Förutom att skapa förtroende och samsyn mellan deltagarna kommer forumet att fokusera på sektorsspecifika säkerhetsåtgärder och rekommendationer i syfte att hantera incidenter och sårbarheter.

– En situation som kan bli aktuell är att i samband med en cyberattack diskutera hur vi kan dela erfarenheter för att undvika liknande attacker i framtiden. Det kan också vara att vi delar aktuell information med varandra och utifrån det kan stärka upp verksamheterna i förebyggande syfte, säger Mathias Antonsson, senior handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB.

Utökas till andra sektorer

Det nuvarande pilotprojektet kommer löpande att utvärderas för att se vilka delar som fungerar och vilka som behöver utvecklas vidare. När formen satts ska piloten övergå till ett fast forum. Modellen för samverkan är sedan tänkt att fortsätta att utvecklas även i andra sektorer med för Sverige skyddsvärd verksamhet.