Nu börjar arbetet med en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Idag genomför Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, en första heldags-workshop för att inhämta idéer, råd och rekommendationer avseende aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet.

Foto: Daniel Gottberg

NCSC gör detta tillsammans med Regeringskansliet i syfte att stödja regeringens arbete med att ta fram en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi.

För att så många som möjligt ska kunna bidra i detta viktiga arbete har vi, i detta första skede, bjudit in ett 50-tal organisationer från bransch- och intresseorganisationer samt ett antal offentliga organisationer.

Ytterligare workshops kommer att genomföras under hösten för att fånga upp så många perspektiv och aspekter av detta viktiga ämne som möjligt. Resultatet av workshoparna kommer sedan att beaktas i Regeringskansliets fortsatta arbete med strategi och handlingsplan för informations- och cybersäkerhetsområdet.