Frågor och svar

 • Vi drar nytta av de stora möjligheterna med digitala system och det sätt som internet kopplar ihop världen.

  Samtidigt finns det risker. Funktionalitet och innehåll kan störas av olyckor och illvilliga cyberangrepp. Obehöriga intrång kan ge fler tillgång till data än vad som är meningen. Opinionsbildning på nätet kan vara massiv och medvetet missledande. Cybersäkerhet är nödvändig för att de digitala systemen inte ska orsaka helt ohanterliga och svåröverskådliga risker för oss som individer, organisationer och samhällets grundläggande funktionalitet.

 • Centret ska underlätta hantering av cyberincidenter och ha en bild över hur hotläget ser ut. Dessutom ska centret utveckla exempelvis samverkan med näringslivet.

  Flera myndigheter har viktiga roller inom svensk cybersäkerhet. Centrala bland dessa är FRA, Säkerhetspolisen, MSB och Försvarsmakten. Deras uppdrag och förmågor skiljer sig från varandra, beroende på vilken verksamhet som de bedriver. Genom sitt löpande samarbete stärker de cybersäkerheten i Sverige. Verksamheten i centret utvecklas i nära samverkan med ytterligare tre myndigheter - Polismyndigheten, FMV och PTS.

  Samarbetet fördjupas om dessa myndigheter och deras personal vid behov kan samlas på en och samma ändamålsenliga plats. Denna plattform för samarbete är vad Nationellt cybersäkerhetscenter är avsedd att vara. Dessutom ska centret utveckla exempelvis samverkan med näringslivet.

 • Centret ska vara en plattform för ett fördjupat samarbete på cybersäkerhetsområdet mellan FRA, MSB, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Inom centret ska man exempelvis kunna hantera cyberincidenter. Lägesbilder över aktuella cyberhot ska kunna ligga till grund för skyddsåtgärder. Samverkan med näringslivet hör till det som ska utvecklas inom centret.

  Nationellt cybersäkerhetscenter är dock inte någon brandkår som kan bistå den som utsatts för en cyberincident. Det är de ingående myndigheternas enskilda uppdrag och mandat som är grunden för centrets arbete.

 • Var och en av oss har stor nytta av fungerande vitala samhällsfunktioner, oavsett om dessa bedrivs av myndigheter eller inom näringslivet. De myndigheter som samverkar inom svensk cybersäkerhet fördjupar sin samverkan på den plattform som är Nationellt cybersäkerhetscenter. På så sätt har alla indirekt nytta av centrets arbete.

  Var och en kan också ha nytta av de rapporter och övrig information som centret bistår med.

 • Nationellt cybersäkerhetscenter har för närvarande sin verksamhet i provisoriska lokaler som ligger inom MSB:s kontor i Solna i Stockholm.

  På sikt ska centret samla sin verksamhet i en ändamålsenliga lokal där centrets lilla kansli samt alla de experter som är anställda vid FRA, MSB, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen kan samlas för att bedriva fördjupad samverkan inom cybersäkerhet.

 • Om du vill arbeta med cybersäkerhet, föreslår vi dig att söka relevanta jobb inom någon av de myndigheter som tillsammans samarbetar inom Nationellt cybersäkerhetscenter.

  Vid själva centret arbetar ett begränsat kansli. Om vi behöver tillsätta tjänster inom detta, finner du det här under jobb

 • Vi kan tyvärr inte ta emot studiebesök. Lokalerna är för det första inte öppna för besök från allmänheten. Verksamheten består dessutom till största delen av samverkan mellan personer som är anställda vid olika myndigheter. Det är i den samverkan som magin sker och den är svår att förevisa vid studiebesök – inte minst eftersom delar av underlaget omfattas av sekretess.

 • Funktionalitet och system som drar nytta av det globala nätet (”Internet”) kallas ofta någonting med ”cyber” i. ”Cybersäkerhet”, ”Cyberförsvar” och ”Cyberrymden” etc.

 • När saker och ting går illa kan det bero på olyckor, naturkatastrofer och att någon medvetet ser till att störa eller förstöra. Antagonistiska händelser är de senare – när människor eller stater med uppsåt sätter käppar i hjulet för viktiga verksamheter eller stjäl information.

  Hoten kan komma från enskilda hackare, från kriminella organisationer och från stater som ser cyberspionage och cyberattacker som en grundpelare för sin egen utveckling.

 • Sin privata cybersäkerhet består i alla råd som vi alla hört, men inte alltid orkar med: Vi ska välja långa och goda lösenord. Ha olika lösenord för varje funktion. Vi ska inte trycka på länkar som vi exempelvis får i e-post där vi inte känner avsändaren. Vi ska uppdatera mjukvaran så snart uppdateringar erbjuds. Om vi tar oss samman och följer råd som dessa, förbättrar vi inte bara vår egen säkerhet utan också alla våra vänners, vår arbetsgivares och faktiskt hela samhällets!

  Varje större verksamhet – en myndighet, ett företag, en förening eller en ideell organisation – bör närma sig cybersäkerheten genom att tillämpa vad man brukar kalla för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Beroende på verksamhetens omfattning och karaktär kan detta innebära allt från ett minimum av besvär och investering till en omfattande apparat. Läs gärna mer i våra rapporter.

  Sin privata cybersäkerhet består i alla råd som vi alla hört, men inte alltid orkar med: Vi ska välja långa och goda lösenord. Ha olika lösenord för varje funktion. Vi ska inte trycka på länkar som vi exempelvis får i e-post där vi inte känner avsändaren. Vi ska uppdatera mjukvaran så snart uppdateringar erbjuds. Om vi tar oss samman och följer råd som dessa, förbättrar vi inte bara vår egen säkerhet utan också alla våra vänners, vår arbetsgivares och faktiskt hela samhällets!

  Varje större verksamhet – en myndighet, ett företag, en förening eller en ideell organisation – bör närma sig cybersäkerheten genom att tillämpa vad man brukar kalla för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Beroende på verksamhetens omfattning och karaktär kan detta innebära allt från ett minimum av besvär och investering till en omfattande apparat. Läs gärna mer i våra rapporter.

 • Ja, eftersom cybersäkerhet är en angelägenhet för alla samhällen, finns det många centra som ska bistå i det arbetet. Dessa kan ha olika uppgifter och funktioner. Två exempel på centra är det brittiska, https://www.ncsc.gov.uk/, och det nederländska, https://www.ncsc.nl/