Om centret

Vad är Nationellt cybersäkerhetscenter?

NCSC är en samverkansplattform med syfte att höja svensk cybersäkerhet, verksamheten startade 2021. Liknande cybersäkerhetscentra finns i många andra länder, men kan variera utifrån organisation och uppgifter.

Nationellt cybersäkerhetscenter är föremål för en utredning, på regeringens initiativ. Slutbetänkande förväntas under juni månad 2024, varefter regeringen avser att fatta beslut.

En av utgångspunkterna i det redan publicerade delbetänkandet är att NCSC ska fortstätta vara en funktion för samverkan för de myndigheter som har kompetens och uppgifter inom svensk cybersäkerhet (Försvarets radioanstalt FRA, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Säkerhetspolisen, Försvarets materielverk FMV, Post- och telestyrelsen PTS och Polismyndigheten). 

NCSC föreslås dock få FRA som ensam ansvarig myndighet, istället för att den uppgiften ska delas av de sju myndigheterna.

Organisation

Chef för centret är Thérèse Naess. Hon leder det dagliga arbetet och ingår i den strategiska ledningsgrupp som ansvarar för centrets långsiktiga inriktning och utveckling. Ledningsgruppen består av chefer inom cyberområdet från respektive ingående myndighet.

Verksamheten bedrivs i MSB:s lokaler i Stockholm, där NCSC har ett kansli med drygt tio personer, samt med personer som är anställda vid de myndigheter som tillsammans samverkar inom centret.

Successiv uppbyggnad

Centrets verksamhet byggs upp stegvis. Prioriterade områden är gemensamma lägesbilder, koordinerad incidenthantering och att utveckla samverkan med bland annat näringslivet.

Ett fullt operativt center bidrar till att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet bland annat genom att:

  • samla lägesbilder av hoten och vilka angrepp som förväntas
  • åstadkomma kortare ledtider från detektion av angrepp till åtgärd
  • ge rekommendationer och råd
  • stärka offentlig-privat samverkan

Finansiering

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen är de myndigheter som genom specifika budgetanslag finansierar centrets verksamhet.