Om centret

Vad är Nationellt cybersäkerhetscenter?

Organisation

Chef för centret är Thérèse Naess. Hon leder det dagliga arbetet och ingår i den strategiska ledningsgrupp som ansvarar för centrets långsiktiga inriktning och utveckling. Ledningsgruppen består av chefer inom cyberområdet från respektive ingående myndighet. Verksamheten bedrivs i MSB:s lokaler i Stockholm.

År 2023 beräknas upp emot 100 personer arbeta inom ramen för centrets uppdrag. Merparten av dessa kommer vara personal från de ingående myndigheterna. Arbete pågår med att skapa en lokal som är anpassad för fullskalig verksamhet.

Successiv uppbyggnad

Centrets verksamhet byggs upp stegvis. Prioriterade områden är gemensamma lägesbilder, koordinerad incidenthantering och att utveckla samverkan med verksamheter som inte är del av de ingående myndigheterna.

Ett fullt operativt center bidrar till att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet bland annat genom att:

  • samla lägesbilder av hoten och vilka angrepp som förväntas
  • åstadkomma kortare ledtider från detektion av angrepp till åtgärd
  • ge rekommendationer och råd
  • stärka offentlig-privat samverkan

Finansiering

FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen är de myndigheter som genom specifika budgetanslag finansierar centrets verksamhet. Regeringen har anslagit 60 miljoner kronor för år 2022 och 2023.