Vårt uppdrag

Nationellt cybersäkerhetscenter utvecklas efter ett uppdrag från regeringen till de myndigheter som tillsammans står bakom centret . Dessa myndigheter är FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen.

Arbetet görs i nära samverkan med ytterligare tre myndigheter: PTS, Polismyndigheten och FMV.

Huvuduppdraget är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Myndigheterna bidrar till centrets verksamhet inom ramen för sina befintliga uppdrag och förmågor inom svensk cybersäkerhet.

Syftet med centret

Cyberangrepp från stater mot svenska intressen sker kontinuerligt och blir allt mer avancerade. Även angrepp med rent kriminella motiv pågår ständigt, mot såväl verksamheter som privatpersoner. Genom teknikutveckling och digitalisering blir hoten och sårbarheterna fler vilket gör att informations- och cybersäkerheten i samhället behöver stärkas.

De sju myndigheter som ingår i centret har alla uppgifter och förmågor inom cybersäkerhetsområdet. Centret gör det möjligt för dessa myndigheter att i högre grad än tidigare agera samordnat samt dela information och kunskap med varandra. Effekten blir ökad effektivitet i arbetet att möta cyberhoten och en gradvis stärkt förmåga att stödja både offentlig verksamhet och näringsliv.

Uppbyggnad

Centret sitter i lokaler som tillhandahålls av MSB. På sikt ska centret samlas i en egen lokal som är anpassad för verksamheten. 

Cybersäkerhetscentrets uppdrag

Enligt regeringsuppdraget från december 2020 ska myndigheterna inom ramen för cybersäkerhetscentret:

 • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
 • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
 • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis 2021-2023 för att:

 • Samlokalisera relevanta förmågor från myndigheterna.
 • Stötta vid hantering av cyberangrepp och andra it-incidenter samt upprätta en plan för samlad hantering på nationell nivå vid allvarliga cyberangrepp.
 • Tillhandahålla anpassade och aggregerade lägesbilder och analyser avseende hot, sårbarheter och risker.
 • Rikta och samordna varningar avseende hot och cyberangrepp.
 • Samordna stödet till förebyggande skyddsåtgärder, exempelvis tekniska säkerhetsanalyser, och kartlägga verksamheters beredskap vid it-incidenter.
 • Samordna, och utgöra kontaktpunkt för internationella samarbeten på myndighetsnivå inom cybersäkerhetscentrets verksamhet.
 • Verka för kunskaps- kompetens- och informationsutbyte och samverkan med offentliga och privata aktörer, exempelvis avseende detektion, sårbarheter, hot, risker, analys, verktyg och metoder samt internationellt samarbete.
 • Föra dialog med aktörer inom forsknings-, kunskaps-, och kompetensuppbyggnad.
 • Erbjuda kompetenshöjande insatser, exempelvis övningar och utbildningar för identifierade målgrupper.